System LAMP aptosid.com

Akronim LAMP odnosi się do się do zestawu oprogramowania z otwartym dostępem do kodu źródłowego powszechnie używanego jako platforma serwerowa dynamicznych stron WWW
Linux, system operacyjny
Apache, serwer WWW
MySQL, system zarządzania bazami danych (lub serwer baz danych)
Perl, PHP, i/lub Python, języki skryptowe

UWAGA: Nigdy nie używaj komputera, z którego korzystasz codziennie, w roli an internet web serwera! Przeznacz inny komputer, aby był serwerem i niech to będzie jego jedyne zadanie!

Serwer używa:
a) lokalnego serwera testowego dla projektantów stron bez połączenia do sieci; jest on głównym tematem tego opracowania
b) prywatnego serwera z połączeniem do internetu
c) prywatnego serwera z pełnym dostępem do internetu
d) komercyjnego serwera WWW, którym ta instrukcja się nie zajmie

Minimalne wymagania

Dostępne przynajmniej 256MB pamięci RAM. Mniejsza ilość pamięci będzie powodować wiele problemów, ponieważ działający serwer z mysql wymaga dużo pamięci, aby działać poprawnie. Mysql będzie informować o błędzie "cannot connect to mysql.sock", jeśli nie masz wystarczająco dużo RAM w twoim serwerze.

Pakiety potrzebne do instalacji:

apache2
apache2-utils
apache2-mpm-prefork
php5 php5-common
mysql-server
mysql-common
libapache2-mod-php5
php5-mysql
phpmyadmin

UWAGA

apt-get remove --purge splashy

splashy zawsze psuje mysql

Plik konfiguracyjny Apache znajduje się w:/etc/apache2/apache2.conf, a katalog WWW jest w /var/www

Aby sprawdzić, czy php jest zainstalowane i działa poprawnie, stwórz test.php w katalogu /var/www z funkcją phpinfo() dokładnie jak podano poniżej:

nano /var/www/test.php

# test.php
<? phpinfo(); ?>

Wskaż swojej przeglądarce adres:

http://localhost/test.php
lub
http://yourip:80/test.php

Powinno to pokazać całą konfigurację php oraz domyślne ustawienia.

Możesz edytować niezbędne wartości lub konfiguracje wirtualnych domen używając pliku konfiguracyjnego apache.

Jeśli chcesz przetestować swoją instalację, uruchom przeglądarkę i wpisz

http://twojdresip/apache2-default/

Powinna pojawić się informacja powitalna oznaczająca, że instalacja jest poprawna.

Domyślny katalog główny dla dokumentów dla apache2 znajduje się w /var/www

Jeśli chcesz zmienić domyślny katalog główny dla dokumentów w apache2 musisz zmodyfikować plik /etc/apache2/sites-available/default. Edytuj ten plik i zmień ścieżkę.

Klienty FTP

Użyj SSH i przeczytaj dokładnie temat o SSH , także aptosid posiada wbudowany klient FTP w postaci Konquerora, aby umożliwić ci wysłanie swoich plików.

Włączenie bezpiecznych protokołów dla serwerów WWW

Firewalle

Bez firewalla nie masz żadnego zabezpieczenia dla twojego serwera. Pamiętaj, aby blokować WSZYSTKO do czasu, aż będziesz tego potrzebować, po wykorzystaniu zablokuj to ponownie!.

21 (ftp)
22 (SSH)
25 110 (email)
443 (SSL http lub https)
993 (imap ssl)
995 (pop3 ssl)
80 (http)
i wszystkie inne używane porty!

Ochrona danych serwera

Jednym z aspektów Apache, który jest czasami źle rozumiany, jest funkcja domyślnego dostępu. Oznacza to, że jeśli nie podejmiesz kroków, aby to zmienić, jeśli serwer może znaleźć drogę do pliku poprzez normalne zasady mapowania URL, to będzie mógł dostarczyć go klientom.

Rozważ następujący przykład:

 1. # cd /; ln -s / public_html
 2. Accessing http://localhost/~root/

To umożliwiłoby klientom przejście przez cały system plików! Aby to uniemożliwić, dodaj następującą blokadę do konfiguracji twojego serwera:

<Directory />
  Order Deny,Allow
  Deny from all
</Directory>

Uniemożliwi domyślny dostęp do systemu plików. Dodaj odpowiednie blokady <Directory> aby pozwolić na dostęp tylko do tych katalogów, do których chcesz. Na przykład,

<Directory /usr/users/*/public_html>
  Order Deny,Allow
  Allow from all
</Directory>
<Directory /usr/local/httpd>
  Order Deny,Allow
  Allow from all
 </Directory>

Zwróć szczególną uwagę na interakcje pomiędzy instrukcjami <Location> i <Directory> ; na przykład, nawet jeśli <Directory /> zabrania dostępu, to instrukcja <Location /> może to unieważnić.

Bądź nieufny w stosunku do gier, które zawierają instrukcję UserDir; ustawienie jej w np. taki sposób "./", miałoby ten sam efekt dla roota, jak pierwszy przykład powyżej. Jeśli używasz Apache 1.3 lub nowszego, zalecamy, abyś dołączył następującą linię do twojej konfiguracji serwera:

UserDir disabled root

SSL

Uruchom skrypt “apache2-ssl-certificate”

# apache2-ssl-certificate

Pojawi się następujący ekran, abyś mógł wprowadzić wszystkie wymagane informacje.

Creating self-signed certificate
replace it with one signed by a certification authority (CA) enter your ServerName at the Common Name prompt. If you want your certificate to expire after x days call this programm
with -days x
-----
Generating a 1024 bit RSA private key
--------
writing new private key to '/etc/apache2/ssl/apache.pem'
--------
You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
-----------
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank. For some fields there will be a default value,
----------
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [GB]:

State or Province Name (full name) [Some-State]:

Locality Name (eg, city) []:

Organization Name (eg, company; recommended) []:

Organizational Unit Name (eg, section) []:

server name (eg. ssl.domain.tld; required!!!) []:

Email Address []:

Uruchom skrypt “a2enmod ssl”

 # a2enmod ssl

Wygeneruje to link symboliczny między dostępnymi a aktywnymi mods-

Utwórz kopię pliku '/etc/apache2/sites-available/default' w /etc/apache2/sites-available/ - nazywając ją 'ssl'

# cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl

Utwórz link symboliczny do tej nowej konfiguracji

# ln -s /etc/apache2/sites-available/ssl /etc/apache2/sites-enabled/
(lub)
#a2ensite ssl

Jeśli chcesz zmienić jakiekolwiek podstawowe ustawienia, zmień w /etc/apache2/apache2.conf, a jeśli chcesz zmienić domyślny katalog dla dokumentów, zmień plik /etc/apache2/sites-available/default i uruchom ponownie serwer apache.

Aby uruchomić ponownie serwer Apache, użyj następującego polecenia

#service apache2 restart

Teraz musimy zmienić port w /etc/apache2/ports.conf, domyślnie używany jest port 80, a my musimy zmienić go na 443

 Listen 443

Edytuj /etc/apache2/sites-available/ssl (lub inny, w którym masz konfigurację ssl) i zmień port 80 w nazwie strony na 443.

Dodaj poniżej dwie linie gdzieś w pliku /etc/apache2/apache2.conf

 SSLEngine On
 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem

Edytuj SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem i wpisz lokalizacje pliku z certyfikatem i pliku z kluczem certyfikatu. Poniżej przykład

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/online.test.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/online.test.net.key

Wyłącz ServerSignature, edytuj plik /etc/apache2/apache2.conf i dodaj dwie linie:

 ServerSignature Off
 ServerTokens ProductOnly

Jeśli chcesz pozwolić na różne typy pliku index, sprawdź następujące linie w pliku /etc/apache2/apache2.conf

 DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.shtml

Uruchom ponownie serwer apache

 service apache2 restart

Powinieneś teraz mieć sandbox serwera testowego. Ten testowy serwer nie powinien być podłączony do internetu. Używaj do tego komputera przeznaczonego, aby pełnić rolę an internet web serwera!

Źródła:

http://www.mysql-apache-php.com

http://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/security_tips.html

http://www.debianhelp.co.uk/webserver.htm

Content last revised 14/08/2010 0100 UTC