Pobieranie ISO aptosid

BARDZO WAŻNE: aptosid, jako dystrybucja Live, oparty jest o technologię wysokiej kompresji plików, i dlatego wymagane jest poświęcenie specjalnej uwagi wypalaniu obrazu ISO. Zaleca się wykorzystywanie jedynie wysokiej jakości nośników CD / DVD oraz wypalanie ich w trybie DAO (disk-at-once) z prędkością nie większą niż x8.
Proszę wybierz najbliższy serwer lustrzany. Wyszczególnione serwery lustrzane posiadające poniżej ramkę z kodem są uaktualniane tak szybko jak tylko wprowadzone zostają zmiany (odniesienie: /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list).

Europa

Ameryka Północna

Ameryka Południowa

Afryka

Australia

Definicje plików na serwerach lustrzanych

Każdy z serwerów lustrzanych aptosid zawiera następujące pliki:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg
SOURCES
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.arch.manifest
aptosid-20xx-xx-release-name-window-manager-arch-datetimestamp.iso

Plik .manifest zawiera listę wszystkich pakietów zawartych w iso.

.iso jest obrazem dysku do ściągnięcia.

Pliki .md5 and .sha256 służą do sprawdzenia sum kontrolnych iso.

Pliki .gpg są plikami sygnatur, umożliwiającymi weryfikację sum kontrolnych (.md5 .sha256) w celu sprawdzenia, czy nie były zmienione oraz do sprawdzenia integralności iso.

Źródłowy tar jest tylko dla tych, którzy potrzebują statycznej kopii kodu źródłowego w celach redystrybucyjnych dla spełnienia wymagań licencyjnych. Przeczytaj plik SOURCES w celu uzyskania dalszych informacji.

Thank you to webtropia.com who sponsor aptosid and to all other mirror hosters for their efforts regarding aptosid.

Linki i adresy serwerów lustrzanych można znaleźć na stronie domowej aptosid.

Jeśli ktoś posiada do dyspozycji szybki serwer FTP i chciałby użyczyć go dla potrzeb aptosid.com, proszę o kontakt z Forach aptosid.com lub kanale IRC na oftc.net

Suma kontrolna md5sum i sprawdzanie poprawności

BARDZO WAŻNE: aptosid, jako dystrybucja Live, oparty jest o technologię wysokiej kompresji plików, i dlatego wymagane jest poświęcenie specjalnej uwagi wypalaniu obrazu ISO. Zaleca się wykorzystywanie jedynie wysokiej jakości nośników CD / DVD oraz wypalanie ich w trybie DAO (disk-at-once) z prędkością nie większą niż x8.

md5sum jest to suma kontrolna pliku stosowana, aby sprawdzić jego poprawność. md5sum pobranego pliku jest porównywana z ze znaną sumą kontrolną np. podaną przez twórcę pliku. W ten sposób można potwierdzić poprawność pliku, sprawdzić, że nie został uszkodzony lub zmieniony; zaleca się takie działanie dla wszystkich plików pobieranych z internetu.

Jeśli suma md5 pobranego pliku odpowiada tej w plik.md5, możesz być pewien, że plik został pobrany poprawnie. Pod linuksem otrzymasz sumę kontrolną przy pomocy tego polecenia:(operacja może potrwać chwilę)

$ md5sum plik_do_sprawdzenia

Suma kontrolna będzie wyświetlona w konsoli.
Przy pomocy md5sum (486 kb) suma kontrolna md5 może być również sprawdzona w Windows.

Obrazy ISO aptosid.com zawsze udostępniane są z sumami kontrolnymi md5sum i zawsze powinny być sprawdzane przed wypaleniem. Gwarantuje to, że gdy pojawią się problemy, to nie będą one związane z pobranymi plikami. Test należy wykonać w konsoli. Zmień katalog na ten, w którym znajduje się plik ISO i md5sum i wykonaj polecenie sprawdzające sumę kontrolną, np.:

Zgraj następujące pliki z serwera lustrzanego:

MD5SUM
MD5SUM.gpg
SHA256SUM
SHA256SUM.gpg

W terminalu wykonaj:

$ md5sum aptosid.iso

Jeśli sumy nie będą takie same, otrzymasz błąd:

"aptosid.iso: Error
md5sum: Warning: calculated checksum does not match!"

Jeśli pobrany plik będzie poprawny, program zakończy działąnie bez komunikatu.

Jeśli chcesz mieć możliwość weryfikacji ważności pliku .gpg wpisz jako $USER:
Używając przykładowego pliku:
aptosid-2011-02-imera-kde-lite-i386-201107131633.iso 

1) Ściągnij klucz publiczny "Stefan Lippers-Hollmann's" (slh's) z key-server. (An alternate keyserver is subkeys.pgp.net ):

$ gpg --keyserver wwwkeys.pgp.net --recv-keys E3BD538B
gpg --edit-key E3BD538B
Command> trust
Command> (choose the option you prefer or quit)
Command> quit

2) Teraz możesz zweryfikować sumę kontrolną :

$ gpg --verify SHA256SUM.gpg SHA256SUM

Kiedy ten klucz zostanie zaklasyfikowany przy pomocy komend gpg jako "godny zaufania", to powinieneś otrzymać odpowiedź "5 trusted ultimately":

$gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
$ gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"

Otrzymasz odpowiedź 'Good signature' z OSTRZERZENIEM, jeśli klucz nie zostanie poddany klasyfikacji:

gpg: Signature made Wed 15 Jul 2009 08:20:59 EST using DSA key ID E3BD538B
gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  2 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: Good signature from "Stefan Lippers-Hollmann (aptosid.com) <s.l-h@gmx.de>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 64C3 6120 DA8D 91E7 378B E79F 3916 C431 F809 94F6

Wypalanie CD w Windows

BARDZO WAŻNE: aptosid, jako dystrybucja Live, oparty jest o technologię wysokiej kompresji plików, i dlatego wymagane jest poświęcenie specjalnej uwagi wypalaniu obrazu ISO. Zaleca się wykorzystywanie jedynie wysokiej jakości nośników CD / DVD oraz wypalanie ich w trybie DAO (disk-at-once) z prędkością nie większą niż x8.

Oczywiście, możesz również wypalić CD w Windows. Pobrany plik musi być wypalony jako obraz ISO. Jeśli Winrar (lub inne narzędzie archiwizacji) jest skojarzony z plikiem .ISO, może to irytować, ponieważ program ten weźmie plik ISO za archiwum.

Masz kilka możliwości wypalenia obrazu w Windows.

Programy Open Source dla Windows

cdrtfe: kompatybilny z Windows 9x/ME/2000/XP (testowany z Win95, Win98SE, Win2000, WinXP) tylko dla Win9x/ME: działający ASPI Layer (np. Adaptec ASPI 4.60)

LinuxLive USB Creator, projekt open source, oferujący interfejs graficzny dla MS Windows™, który pozwala na instalację aptosid-i386.iso (32 bit) na pena USB. Musisz użyć fromhd bootline/cheatcode w linii komendy startowej.

Closed Source i komercyjne programy dla Windows

Wypalanie CD w linuksie

BARDZO WAŻNE: aptosid, jako dystrybucja Live, oparty jest o technologię wysokiej kompresji plików, i dlatego wymagane jest poświęcenie specjalnej uwagi wypalaniu obrazu ISO. Zaleca się wykorzystywanie jedynie wysokiej jakości nośników CD / DVD oraz wypalanie ich w trybie DAO (disk-at-once) z prędkością nie większą niż x8.

Jeśli korzystasz z linuksa na swoim komputerze, powinieneś wypalić CD albo przy pomocy narzędzi działających w trybie tekstowym, albo jednego z zainstalowanych przez ciebie programów w trybie graficznym.

W siduksie i wielu innych dystrybucjach linuksa K3b jest domyślnym narzędziem do wypalania CD. Otwórz je, wybierz "Tools" -> "burn CD-Image..." i wybierz plik ISO do wypalenia (np. aptosid.iso).

K3B oblicza sumę kontrolną MD5 dla pliku ISO (to może trwać chwilę). Jeśli obliczona suma jest taka jak w pliku MD5 (np. aptosid.iso.md5), pobranie pliku było udane i możesz wypalić plik poprzez kliknięcie na "Start".

Najczęstsze problemy podczas wypalania płyt dotyczą błędów interfejsu graficznego aplikacji. Z poziomu konsoli również można wypalać dzięki programowi burniso.

Zobacz także Zapis aptosid na penie USB/SSD za pomocą jakiegokolwiek systemu operacyjnego Linux, MS Windows or Mac OS X (32 i 64 bit).
Content last revised 26/01/2013 0450 UTC