Konfigurowanie WiFi Roaming z wpa

Prawdopodobnie musisz zainstalować non-free firmware z USB flash. Więcej informacji pod Wskazówki dla sprzętu wymagającego niewolnego oprogramowania.

Przegląd

Wpa-roaming jest metodą, z którą można przeglądać i łączyć się z sieciami bezprzewodowymi z i / lub bez środowiskiem graficznym.

Następująca konfiguracja prowadzi przy nie podłączonym kablu ethernet do nawiązania połączenia 'wlan0' z predefiniowaną preferowaną siecą bezprzewodowej lub do otwartej sieci bezprzewodowej. Po podłączeniu kabla ethernet do sieci kablowej natychmiast wstrzymuje się dostęp do sieci WiFi oraz 'eth0' łączy się do sieci LAN. Po odłączeniu kabla sieciowego ponownie połącza się WiFi.

Ustawianie konfiguracji sieci

Jako root dostosowuj plik /etc/network/interfaces tak, aby wygląda to tak. (Nazwy interfejsu mogą się odróżniać):

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback


#Added by user
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

Następnie tworzymy potrzebny procesowi 'wpa_supplicant' plik konfiguracyjny 'wpa-roam.conf'

cp /usr/share/doc/wpasupplicant/examples/wpa-roam.conf /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Za pomocą edytora otwórz plik.

<editor> /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Odkomentuj linie 30 (usuń znak #). Należy to zrobić, inaczej konfiguracje nie zostaną zapisane do pliku: :

update_config=1

Aby dokonać konfiguracji laptopa lub komputera stacjonarnego tak, aby otrzymywał dostęp tylko do zabezpieczonej sieci, natychmiast odkomentuj linię, (usuń znak #), dla WEP lub WPA-WPA2PSK:

Przykład WEP:

network={
	ssid="debian" #Example WEP Network
	key_mgmt=NONE
	wep_key0=6162636465
	wep_tx_keyidx=0
}

Przykład WPA:

network={
	ssid="aptosid_Worldwide" #Example WPA Network
	psk="mysecretpassphrase"
}

Kolejny krok zabezpiecza 'wpa-roam.conf' przed niedozwolonym dostępem. Jest to konieczne, ponieważ klucze prywatnej sieci są zapisane w tym pliku:

chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

Doprowadz do połączenia WiFi:

ifup wlan0

Sprawdź teraz, czy komputer jest podłączony do sieci:

wpa_cli status

Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

Selected interface 'wlan0'
bssid=94:0c:6d:aa:f4:42
ssid=aptosid_Melbourne
id=3
pairwise_cipher=CCMP
group_cipher=CCMP
key_mgmt=WPA2-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.1.102

Jeśli nie widać ip_address=n.u.m.e.r komputer nie jest podłączony. W tym wypadku sprawdź konfigurację po zatrzymaniu wlan0:

wpa_action wlan0 stop

Bardziej skomplikowane ustawienia konfiguracji można znaleźć tutaj

Przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi

Najpierw sprawdź Przełączanie pomiędzy sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi bo jeśli 'ifplugd' nie poprawnie ustawiona przełączanie i podłączenie do sieci nie nastąpi.

Po skonfigurowaniu ifplugd końcowa konfiguracja /etc/network/interfaces powina wyglądać tak:

auto lo
iface lo inet loopback

# governed by ifplugd ... do not use allow-hotplug or auto options
iface eth0 inet dhcp

#Added by user
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

Korzystanie wpa-roam.conf z ręcznie określoną konfiguracją sieci

Z pomocą IDString oraz Priority można kierować do jakiej sieci podłączony jest komputer przy starcie systemu. Najwyższy priorytet wynosi 1000, najniższy priorytet wynosi 0. Trzeba również dodać id_str do /etc/network/interfaces .

Składnia /etc/network/interfaces.

Pierwszy przykład jest przeznaczony do podłączenia do serwera DHCP, drugi na utworzenie związku ze stałym adresem IP:

# id_str="home_dhcp"
iface home_dhcp inet dhcp

#this line must always be here
iface default inet dhcp

# id_str="home_static"
iface home_static inet static

    address 192.168.0.20
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0

    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
Praktyczne przykłady

Jeśli chcesz zostać automatycznie podłączony do sieci WLAN gdy jesteś w domu, dodaj IDString "home" i priorytet "15". Jeśli podróżujesz i chcesz laptopa do dowolnej i dostępnej sieci WiFi bez hasla podłączyć, dodaj IDString "stalk" i priorytet "1" (bardzo niski). Ale proszę zawsze sprawdź, czy połączenie jest zgodne z prawem i odłącz, jeśli jest to oczywiste, że nie jest publiczne.

Przykładowe strofy w /etc/network/interfaces:

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
# automatically added when upgrading
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
 wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf

#this line must always be here
iface default inet dhcp

iface home inet dhcp
iface stalk inet dhcp

Przykładowy plik /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf (SSID i hasła są zmieniane lub po prostu wytłumaczone):

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="my_ssid"
    scan_ssid=1
    psk=123ABC ##here comes the passphrase in hexadecimal code!!
#    psk="password_in_ascii"  ##you dont need to
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP
    group=TKIP
    auth_alg=OPEN
    priority=15
    id_str="home"
}

network={
    ssid=""
    scan_ssid=1
    key_mgmt=NONE
    auth_alg=OPEN
    priority=1
    disabled=1  ## no automatic connection, one needs wpa_cli or wpa_gui
    id_str="stalk"
}

Z "disabled = 1" komputer nie będzie się łączyć automatycznie z otwartymi siecami (open WLANs), trzeba rozpocząć roaming poprzez wpa_gui lub wpa_cli. Do automatycznego roamingu nie korzystaj z opcji w całości lub stawiaj # przed linią z opcją "disabled = 1".

Szyfrowanie WEP

Jeśli chcesz dodać sieci szyfrowanych WEP do wpa-roam.conf na stałe, składnia jest taka:

network={
	ssid="example wep network"
	key_mgmt=NONE
	wep_key0="abcde"
	wep_key1=0102030405
	wep_tx_keyidx=0
}

Komentarze

1. Łatwe ponowne użycie

Po skonfigurowaniu, można łatwo użyć ustawień na innych komputerach przenośnych lub stacjonarnych z kartą WLAN. Wystarczy skopiować /etc/network/interfaces (dostosowuj nazwę interfejsu, w razie potrzeby) oraz /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf na nowy komputer. Nie ma potrzeby jakejkolwiek "instalacji" po tym.

2. Backup

Jest dobrym pomysłem tworzyć kopię zapasową z /etc/network/interfaces oraz /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf, ale szyfruj kopii zapasowych, ponieważ zawierają informacje poufne .

Dobrą metodą na bezpieczne tworzenie kopii zapasowych i szyfrowanie plików konfiguracyjnych to kombinacja gpg i tar. Jako root:

tar -cf- /etc/network/interfaces /etc/wpa_supplicant/wpa-roam.conf | gpg -c > backup_name.tar.gpg

W $ HOME został utworzony plik:
backup_name.tar.gpg

Aby wyświetlić zawartość pliku backup_name.tar.gpg:

gpg -d -o - backup_name.tar.gpg | tar vtf -

Aby wydobyć i odszyfrować zawartość pliku archive backup_name.tar.gpg:

gpg -d -o - backup_name.tar.gpg | tar vxf -
3. Ukryte SSIDs

Ukryte SSID są wykrywane podczas scan_ssid=1 jest zdefiniowany w bloku sieci.

Podstawowe środki bezpieczeństwa dla bezprzewodowych modemów i routerów

Niektóre podstawowe środki ostrożności, mogą pomóc w ochronie sieci przed intruzami.

Wybór protokołu zabezpieczeń
Hasło (passphrase/password)

Aby wygenerować silnego hasła lub silnego hasła, którego nie można łatwo zapamiętać, użyj 'pwgen' w terminalu (patrz: man pwgen):

$ pwgen -s 63 1
VltnfGmGKXovVv2rmrCFFXBZ55Mij5bA6WytVJnVoKUqRn6dfjldG6MBrRo0Cdi

Bez opcji -s zostanie wygenerowane hasło możliwe do wymówienia. Jest jednak mało prawdopodobne, że takie będziesz chciał:

$ pwgen 8 3
Sooxae2s Niew9ugh Hi7eeloo

Po wygenerowaniu hasła przechowywuj je w pliku tekstowym na pen-ie USB i za jego pomocą stosuj na innych komputerach, które używają sieci bezprzewodowej. Nie przechowuj hasła na swoim komputerze.

Przykład finalnych ustawień routera:
Version: WPA2-PSK
Encryption: AES
PSK Password: VltnfGmGKXovVv2rmrCFFXBZ55Mij5bA6WytVJnVoKUqRn6dfjldG6MBrRo0Cdi
Content last revised 21/08/2012 1620 UTC