Release Info

Deze pagina geeft een samenvatting van de Release Notities en zal alleen geupdate worden bij een nieuwe release. Lees de volledige Release Notes op aptosid.com of op de Live ISO of install aptosid-releasenotes.

Release notities voor aptosid 2013-01 Ἑσπερίδες - Hesperides

Nieuwe mogelijkheden in aptosid 2013-01 Ἑσπερίδες - Hesperides, are in particular kernel 3.9 and numerous integration and stabilisation fixes. Special focus has been cast upon improving system compatibility with various UEFI systems and the Ivy-Bridge architecture; basic Haswell support should now be complete. Kernel 3.9 doesn't only improve and stabilise hardware support for newer devices, it also improves powersaving approaches for libata targets, modern sound drivers and multi-head environments with AMD/ ATi radeon graphics cards

Intel Ivy-Bridge graphics profits from improved DisplayPort support, while nouveau has gained initial fan-control for NV40 and NV50 chipsets (GeForce 6xxx/ 7xxx/ 8xxx/ 9xxx/ 1xx/ 2xx/ 3xx). The radeon driver for AMD/ ATi graphics cards has gained support for the Oland (Radeon 8500/ 8600 series) chipset generation and Richland APUs.

On the file system side CIFS now support the SMB 2.0 and SMB 2.1 protocol, while the mdadm layer can now pass through TRIM support. A new development is the dm-cache target, which allows using SSD storage to speed up hard disk access.

Atheros AR5523 support has now been merged officially, while Broadcom has added initial support for BCM43224 to brcmsmac. A new driver has become available for the Realtek RTL8723AE wlan chipset and r92su replaces the staging rtl8712u driver for the Realtek RTL8188SU/ RTL8192SU chipsets. With iwlmvm, Intel provides the first IEEE 802.11ac driver for their IWL7xxx wlan chipsets, as Atheros and Wilocity contribute a 60 GHz (WiGig WBE) drivers for the QCA WIL6210 generation.

GPT and UEFI reliability have been improved, which allows hard disks exceeding 2 TiB and their use for booting on new systems using UEFI instead of the traditional PC-BIOS. Particular emphasis has been cast upon improving UEFI support on various hardware platforms and to avoid bugs in the varying firmware implementations, both upstream and in aptosid.

As usual, a large number of individual functionality enhancements and bug fixes have been applied to the full package line up and aptosid's own packages, in order to improve the general distribution infrastructure.

Although this release happens in close temporal proximity to the Debian 7.0 "wheezy" release, it is still based on Debian sid as of this day and is not meant or suited as an alternative way to install "wheezy". Many security sensitive packages in aptosid (Debian sid) already sport a higher version number than their corresponding version in "wheezy" or are even uninstallable in a "wheezy" context.

aptosid after the 'freeze'

Now that Debian 7 Wheezy has been released, the version freeze that reached up to sid will be lifted again within the next few days. Given that there are a number of high impact changes (KDE 4.10.2/ kdepim2, xserver-xorg-core 1.14.0, udisks2, grub2 2.00, etc.) staging in experimental and are just waiting for the freeze to be lifted, the following 2-3 weeks might be slightly more vibrant and potentially less coordinated than usual in regards to package updates from Debian, therefore we recommend a little caution during dist-upgrades. This might involve checking for eventual upgrade warnings on aptosid.com or to wait a few hours if KDE 4.10 or X.org are among the upgrading packages for experiences from advanced users. Please be aware that it might not always be possible to react in time, now that Debian employs four mirror pushes a day.

We'd like to thank our sponsor Webtropia (part of myLoc managed IT AG), who provides hosting for our development– and web infrastructure. The servers from myLoc managed IT AG provide a proper technical solution for our needs, running our own server variant of aptosid.

Our special thanks go to the aptosid art- and manual teams and especially webtropia.com and all mirror hosters for their efforts regarding aptosid.

Nu de interessante onderwerpen : wat staat er op het menu :

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Installatie

Het is aanbevolen om voor het booten van het te installeren Live systeem, de keymaps, de localisatie en de tijdzone in te stellen met de boot menus [F2] en [F3]. Zo zullen de lokale settings op al de plaatsen in het geïnstalleerde systeem worden geconfigureerd en zijn er geen omslachtige wijzigingen meer nodig achteraf.

The 64 bit 'amd64' editions should be preferred on modern hardware supporting it.

device mapper/ LVM2/ mdadm/ cryptsetup

A long-standing issue with Debian's initramfs integration for various device mapper based targets, like lvm2, mdadm or cryptsetup, might be triggered more likely due to minor timing changes in recent kernels. "rootdelay=1" as kernel parameter can be used as a temporary workaround for affected systems not finding the rootfs on top of a device mapper backed block device; in rare cases it might be needed to increase the rootdelay further. This setting can be added on the fly from the grub2 boot menu or be made permanent by adding it GRUB_CMDLINE_LINUX in /etc/default/grub and running update-grub afterwards.

efi_no_storage_paranoia

Starting with kernel 3.8.5, the kernel refuses to write efivars if their free space drops below 50% in order to avoid damage to broken Samsung systems. As this also affects updating existing efivars (like grub-efi boot entries, BootOrder or BootCurrent/ BootNext) on existing systems, it is suggested to remove bogus data (older kernels dumped kernel logs in pstore needlessly) from pstore.

mount -t pstore -o kmsg_bytes=8000 pstore /sys/fs/pstore/
# rm /sys/fs/pstore/*

Due to the nature of various UEFI garbage collector implementations on existing hardware, it might be required to go through a full (non-kexec) reboot, before pstore contents become visible — and another full reboot before the garbage collector actually frees up the space for efivars. Starting with aptosid 2013-01 "Ἑσπερίδες - Hesperides ", pstore is cleared unconditionally during each boot of the live media!

On some hardware, efivars is always more than 50% full starting from the factory settings, for these cases it might be required to supply "efi_no_storage_paranoia" as kernel parameter to live- and installed (GRUB_CMDLINE_LINUX in /etc/default/grub) system; using this kernel parameter might be dangerous on broken UEFI implementations, please use with care.

isohybrid

Nu isolinux gfxboot ondersteund, is het mogelijk om isohybrid te gebruiken. Dit laat toe om een ISO direct op USB opslag of sd/ sdhc/ mmc geheugen op te slaan en deze bootable te maken. isohybrid voegt een MBR toe aan de ISO en maakt een partitietabel aan met één actieve partitie, de partitie die de ISO bevat. Dit maakt het mogelijk om aptosid ISO's direct op een USB geheugen of sdhc geheugenkaart te schrijven. Deze optie is zeer nuttig wanneer er geen bestaande aptosid installatie beschikbaar is of wanneer het installatie medium moet worden gemaakt vanuit een andere distributie of besturingssysteem. Het is belangrijk te noteren dat deze methode het gehele USB medium overschrijft en de beschikbare opslagruimt beperkt tot de grootte van de aptosid ISO. Bijkomende partities kunnen worden toegevoegd om toegang te krijgen tot vrije ruimtes op de opslagruimte.

cat /path/to/aptosid-*.iso > /dev/USB_raw_device_node

Meer informatie over de aptosid installatie is beschikbaar in de aptosid manual op Installatie opties.

Wireless regulatory domain settings

Het "regulatory domain framework" voor cfg80211 gebaseerde wlan kaarten vereist crda om toegang te verkrijgen tot de wireless kanalen boven kanaal 11 (2.4 GHz of hun 5 GHz equivalenten). Zonder crda is enkel het "world domain" (kanaal 1-11) beschikbaar.

apt-get update apt-get install crda

Netwerk booting van aptosid

Netwerk booting van aptosid over PXE (Preboot Execution Environment) en NBD (Network Block Device) is ondersteund. De vereiste settings kunnen worden geconfigureerd vanuit het boot menu [F4]. Instructies voor het opzetten van een voorbeeld PXE+NBD boot server kan worden bekomen op aptosid netboot introduction en in de handleiding: aptosid over het netwerk opstarten.

UEFI booting

Een beginnende ondersteuning voor booting met UEFI werd toegevoegd aan de amd64 edities voor aptosid 2011-02 "Ἡμέρα". De installer GUI werd nog niet volledig afgewerkt, de bootloader zal een EFI program zijn geinstalleerd op /efi/aptosid in jouw "EFI systeem partitie" en wordt gemount onder /boot/efi/ op je geinstalleerd systeem, op voorwaarde dat de volgende condities worden vervuld:

Momenteel heeft aptosid enkel UEFI booting voor zijn 64 bit editie (amd64), 32 bit UEFI (zoals oudere Apple systemen) wordt momenteel niet ondersteunt. Multiboot met andere 64 bit operating systems zou moeten mogelijk zijn, maar kon nog niet worden getest.

Please also refer to "efi_no_storage_paranoia" above.

UEFI bootable removable devices

Om een UEFI bootable device te creeren, zoals een USB stick, kan de inhoud van de aptosid ISO worden uitgetrokken op een vfat geformatteerde partitie en de partitie gemarkeerd als bootable. Optioneel kan dit removable medium ook compatibel met PC-BIOS booting worden gemaakt door het installeren van een traditionele bootsector toegevoegd aan de EFI bootloader (veronderstellend dat /dev/sdz1 de target partitie is op de USB stick).

syslinux -i -d /boot/isolinux /dev/sdz1
install-mbr /dev/sdz

Microsoft UEFI Secure Boot

There are currently no plans to support Microsoft UEFI Secure Boot. In order to allow dual-booting with other operating systems, this option needs to be disabled in the system firmware. Toggling this firmware setting does not break the installed operating system.

Localisatie

Een speciale eigenschap van de kde-full versie is de mogelijkheid om, buiten Duits en US-Engels, een andere taal te kiezen via het grub menu (F4), dit installeert automatisch de localisatie voor het bureaublad en vele toepassingen gedurende het boot proces. Het verzekert ook dat de talen aanwezig zijn na de installatie van aptosid, en installeert enkel de gekozen talen voor het systeem. De grootte van het geheugen nodig voor deze eigenschap is afhankelijk van de taal. aptosid kan de installatie van een bepaalde taal weigeren wanneer er onvoldoende RAM aanwezig is en de boot sequentie zal verdergaan in de engelse taal maar met de gevraagde localisatie settings ( geldsymbool, datum- en tijdformaat, keyboard karakters). 1 GB of meer is nodig voor alle ondersteunde talen, dewelke zijn :

De selectie aan talen is afhankelijk van de beschikbaarheid van aptosid-manual vertalingen. Help ons om jouw taal toe te voegen. Het niveau van up-to-date vertalingen is voor de volgende talen te laag op dit moment :

Bijkomende hulp is dringend nodig voor deze talen!

Tips voor Upgraders:

aptosid tracht om voor een naadloos upgrade traject te zorgen voor debian en aptosid's eigen pakketten, maar enkele zaken kunnen verbetert worden mits manuele interventies.

Verouderde pakketten

Als onderdeel van de voortdurende ontwikkeling van aptosid werden er een aantal pakketten vervangen door betere alternatieven of werden ze overbodig.

Overgangspakketten of verouderde bibliotheken kunnen vaak worden gevonden met "deborphan". Hoewel deze tool zeer nuttig is voor het opkuisen van een systeem, moeten de resultaten ervan steeds met de nodige aandacht worden geverifieerd alvorens ze te verwijderen.

$ deborphan

Het volgende commando zoekt naar pakketten die niet meer beschikbaar zijn in een actief apt repository en kan overbodige pakketten tonen. Hierbij kunnen ook handmatig geïnstalleerde pakketten getoond worden.

$ apt list 2>/dev/null | awk -F '/' '/installed,local/{print $1}'

Hoe je te betrekken bij aptosid

Je betrekken bij aptosid is gemakkelijk, kom naar ons Forum of zelfs beter op IRC (irc.oftc.net, port 6667, channel #aptosid) en stel jouw patches/ voorstellen of toevoegingen voor.

We willen graag alle dfsg-free patches en toevoegingen bespreken, in het bijzonder anternatieve window managers (GNOME, LXDE), algemene saneringstaken of vertalingen/localisaties.

Roadmap:

Please understand that the following roadmap is a rough estimate regarding our release schedule and is affected by the status of upstream Debian sid, major system components like X.org, KDE, the linux kernel and our own developments and is subject to changes.

Inhoud het laatst gewijzigd op 13/05/2013 1520 UTC