Het configureren van aptosid voor het gebruik van SAMBA (Windows) Shares op Remote Machines

Voer alle commando's uit als root gebruiker (in een Terminal of Konsole) Plaats de URL in Konqueror (start Konqueror op als een normale gebruiker).

server = servernaam of IP adres van de Windows Machine
share = naam van de share

In KDE - Konqueror voer de URL smb://server in of de complete URL smb://server/share

In een konsole kun je zien welke shares op de server aanwezig zijn middels commando:

smbclient -L server

Om een share in een map/directory te mounten (met volledige toegang voor ALLE gebruikers) moet het mountpunt aanwezig zijn. Heb je nog geen mountpunt hiervoor, dan moet je eerst een map aanmaken met:

mkdir -p /mnt/server_share

Mount dan de share - remote bestandssysteem VFAT:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/share /mnt/server_share

of remote bestandsysteem NTFS:

mount -t cifs -o username=Administrator,file_mode=0777,dir_mode=0777,lfs //server/share /mnt/server_share

Om de verbinding te beëindigen voer je het volgende commando uit:

umount /mnt/server_share

Om het mounten makkelijker te maken, kan je een regel in het bestand /etc/fstab toevoegen (op deze manier wordt de samba share al tijdens het opstarten van de PC gemount):

//server/share /mnt/server_share    cifs defaults,username=your_username,password=**********,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Hoe stellen we in aptosid een Samba-Server in

Omdat samba niet op de aptosid live-CD is, moeten de volgende stappen uitgevoerd worden voor een samba-netwerktoegang:

su
apt-get update
apt-get install samba samba-tools smbclient cifs-utils samba-common-bin

HardDisk installaties:

Voorbeeld 1:

Op een HD-Installatie is het nodig om de Samba configuratie aan te passen. Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld. Wil je meer weten over het installeren en configureren van een Linux-Samba-Server, kijk dan in de Samba documentatie.

Om de samba-configuratie aan te passen voer je het volgende uit:

Open het bestand /etc/samba/smb.conf in een editor (bv. kedit) en voer het volgende in:

# Globale Changes - Proposal everything simple as
#possible - no passwords, perform like Windows 9x

[global]
security = share
workgroup = WORKGROUP

# Share zonder schrijf-rechten -belangrijk als NTFS bestandsystemen gedeeld(shared) worden!

[WINDOWS]
comment = Windows Partition
browseable = yes
writable = no
path = /media/sda1 # <-- adjust to your partition
public = yes

# Delen (Sharing) van een partitie met schrijf-rechten moet gemount worden als
# beschrijfbaar (writable)- is logisch bijvoorbeeld met FAT32.

[DATA]
comment = Data Partition (first extended Partition)
browseable = yes
writable = yes
path = /media/sda5
public = yes

Herstart de samba server

service samba restart

Voorbeeld 2:

groupadd smbuser
useradd -g smbuser <the-user-you-want>
smbpasswd -a <the-user-you-want>
smbpasswd -e <the-user-you-want>

Vervolgens wijzig /etc/samba/smb.conf om het "share" rechten te geven, (wees voorzichtig met welke bestandfolders je activeert), bijvoorbeeld :

[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = yes.
  writeable = yes

[media, be careful!]
  path = /media
  browseable = yes
  read only = no
  #read only = yes
  guest ok = no
  writeable = yes

[video]
  path = /var/lib/video
  browseable = yes
  #read only = no
  read only = yes
  guest ok = no

#any other folder you want to share with windows/linux/mac
  #path = path = /media/xxxx/xxxx
  #browseable = yes
  #read only = no
  #read only = yes
  #guest ok = no

Herstart de samba server

service samba restart

Controle van de samba shares

Om de samba-shares zo in te stellen zonder acht te nemen op de beveiliging, voer je het volgend uit (dit geld voor een LAN setup):

Voor de map en zijn inhoud moeten de rechten tenminste op -rwxr-xr-x staan, dat kan je controleren met:

ls -la pathTo/dirShareName/*

Staat deze niet zo, voer dan het volgende uit:

chmod -R 755 pathTo/dirShareName

Als je in de map wilt kunnen schrijven voer je het volgende commando uit:

chmod -R 777 dirShareName

Om te kijken of je share ook werkt (vergeet niet om de samba-server te starten):

smbclient -L localhost

Je zult ongeveer het volgende te zien krijgen:

 smbclient -L localhost
Password:
Domain=[HOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    IPC$      IPC    IPC Service (3.0.26a)
    MaShare     Disk   comment
    print$     Disk   Printer Drivers
Domain=[MSHOME] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.26a]

Als je geen wachtwoord ingesteld hebt, kun je gewoon op ENTER drukken.

Vergeet niet het bestand op te slaan. Je kunt nu de samba service starten/stoppen mbv:

service samba start

en

service samba stop

Je kunt ook een start/stop van samba automatisch tijdens het opstarten laten uitvoeren, dit doe je als volgt:

update-rc.d samba defaults

Nu start samba op wanneer je je machine start en stopt samba bij het uitzetten van je machine.

Meer samba informatie is hier te vinden.

Inhoud het laatst gewijzigd op 03/04/2013 0100 UTC